Gói BIG

Gói BIG

BIG70

Dung lượng

4.8 GB

Giá cước 70.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

DATA12 BIG70 gửi 1543

BIG90

Dung lượng

7 GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

DATA12 BIG90 gửi 1543

BIG120

Dung lượng

12 GB

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

DATA12 BIG120 gửi 1543

BIG200

Dung lượng

22 GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

DATA12 BIG200 gửi 1543

BIG300

Dung lượng

36 GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

DATA12 BIG300 gửi 1543

Ghi chú : Không có