Gói MI

Gói MI

M25

Dung lượng

600MB

Giá cước 25.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

DATA12 M25 gửi 1543

M50

Dung lượng

1,2GB

Giá cước 50.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

DATA12 M50 gửi 1543

M10

Dung lượng

200MB

Giá cước 10.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói

DATA12 M10 gửi 1543

Ghi chú : Không có